fbpx

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

(1) Organizator nagradne igre je Trigemini družba za športno dejavnost in gostinstvo d.o.o., Glavarjeva ulica 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

(2) Kadar kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrado, organizator pa izvede nagradno igro na svojih Spletnih straneh in/ali Facebook Profilih, kakor določeno v besedilu razpisa nagradne igre.

(3) V primeru, da nagrado zagotovi poslovni partner organizatorja, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih so-organizatorja (v nadaljevanju pokrovitelj), vse aktivnosti tega prevzame organizator.

POGOJI SODELOVANJA

 1. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) K nagradni igri lahko pristopijo vsi uporabniki spletne strani Bazasporta.si, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače. Uporaba spletne strani je brezplačna. V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v njem sodelujejo tudi vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem Profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Trigemini, d. o. o. ne zaračunava.

(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

(5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Trigemini, d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani.

(6) Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi le enkrat.

POTEK NAGRADNE IGRE

 1. člen

(1) Nagradna igra zajema odgovor na nagradno vprašanje in vpis petih email naslovov za osvojitev glavne nagrade – brezplačnega 60 minutnega, enkrat tedenskega termina za rekreacijo v dvorani Baza do konca junija 2018. Termin najema določi organizator.

(2) Nagradna igra poteka od 13. 9. 2017 do 10. 11. 2017, ko bo izveden tudi izbor nagrajenca na sedežu organizatorja.

(3) Nagrajenec bo objavljen na Spletni strani, najkasneje v roku 7 dni od izbora.

(4) Nagrada obsega brezplačno tedensko rekreacijo (zakup dvorane) za skupino do 14 oseb v športni dvorani Baza od dneva otvoritve dvorane do konca junija 2018. Celotna nagrada ni izplačljiva v gotovini.

(5) Nagrajenec soglaša, da bo izpolnjeval pogoje organizatorja, povezane z izvedbo natečaja in koriščenjem nagrade. Koriščenje nagrade poteka enkrat tedensko v dvorani Baza od dneva otvoritve dvorane do 30. junija 2018.

(6) Obveznosti nagrajenca do organizatorja, povezane s koriščenjem nagrade, so upoštevanje določenih terminov za treniranje, posredovanje določenih foto- in video materialov ter objave le-teh na socialnih omrežjih v določenih terminih. V kolikor nagrajenec ne izpolnjuje teh obveznosti, mu organizator lahko odvzame pravico do koriščenja nagrade.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. člen

(1) Datum začetka nagradne igre je 13. september 2017. Nagradna igra poteka do 13. Novembra 2017. Koriščenje nagrade za zmagovalca nagradne igre se začne ob otvoritvi dvorane in traja do 30. junija 2018.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

(4) V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje s tem, da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi pravicami na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

(6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja in snemanja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE

 1. člen

(1) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa natečaja na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer natečaj tudi poteka.

(2) Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

IZBOR NAGRAJENCA

 1. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre in izbora nagrajenca skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

(2) Izbor nagrajenca bo potekal na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, najkasneje pa v 7-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja ali so-organizatorja.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 1. člen

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na Spletni strani.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izbora organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«). V primeru, ko natečaj poteka le na Spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izbora organizator kot nagrajenca objavi na Spletni strani.

(3) Ime nagrajenca bo objavljeno na Spletni strani in/ali Facebook Profilu najkasneje v treh dneh po izboru.

(4) Rezultati izbora so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRADE

 1. člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila.

(2) Nagrada je obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, številko transakcijskega računa, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom natečaja, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe natečaja, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

(3) V primeru, ko organizator natečaj organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

(4) V kolikor se sodelujoči v natečaju strinja s posredovanjem podatkov so-organizatorju, bo organizator po končani igri vse podatke takih uporabnikov posredoval so-organizatorju. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

(5) S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja.

(6) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(7) Udeleženec natečaja organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe natečaja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, izbora in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, izbora, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrade ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z izvedbo nagrade);
 • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

(8) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(9) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(10) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

(11) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 1. člen

(1) Udeleženci natečaja hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@bazasporta.si